O projekcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w zakresie kształcenia kadr medycznych poprzez wdrożenie programu rozwojowego kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej dla kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarskiego i położnictwa w latach 2016-2021. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego uczelni w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej, obejmującego wsparcie infrastruktury, kompetencji kadry oraz studentów. Studenci otrzymają wsparcie w zakresie kształcenia przeddyplomowego metodą symulacji medycznej.

Projekt pozwoli dostosować program kształcenia do oczekiwań rynku oraz wzmocnić praktyczne przygotowanie przeddyplomowe studentów, co przełoży się na wzmocnienie potencjału Uczelni. Proponowane działania pomogą wesprzeć kompetencje, które w przyszłości będą stanowiły o konkurencyjności tej grupy w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalizmu wykonywanych przez nią usług.


Opracowanie programu rozwojowego UMP w zakresie kształcenia metodami symulacji medycznej

Dzięki współpracy wszystkich środowisk zaangażowanych w proces edukacji metodą symulacji medycznej, stworzony zostanie program rozwojowy odpowiadający  na potrzeby każdej z grup - studentów, kadry, administracji, przyszłych pracodawców.

Zatwierdzenie dokumentu przez władze uczelni w formie Uchwały Senatu nada podejmowanym działaniom formalny i powszechny charakter.

Zespół przedstawicieli kadry dydaktycznej kierunków i Wydziałów, studentów, organizacji studenckich oraz administracji. Pod nadzorem zewnętrznego moderatora opracuje program rozwojowy, którego założenia zostaną przyjęte odrębną Uchwałą przez Senat UMP. W programie rozwojowym opisane zostaną działania podjęte w projekcie, prognozy i zalecenia, procedury dla Uczelni po zakończeniu realizacji projektu:

- działania przewidziane w projekcie, w tym utworzenie CSM zgodnie ze standardami,

- koncepcja kształcenia z uwzględnieniem liczby godzin z symulacji medycznej, obciążenia obiektu i programu funkcjonalno - użytkowego,

- plan funkcjonowania CSM w trakcie realizacji projektu i po zakończeniu,

- standardy dotyczące: wyposażenia, kompetencji kadry dydaktycznej i technicznej, egzaminowania metodą symulacji medycznej.

Czytaj więcej